Mustafa IV


İstanbul'da doğdu.Abdülhamit I.'in oğludur.Babasının ve Selim III.'ün padişahlığı zamanında sarayda yetiştirildi.Geri sayılabilecek bir zekası vardı.Devlet yönetiminin gerektirdiği bilgi ve görgüyü alamamış,en basit anlamda bile irade yeteneklerinden yoksun yetki ve sorumluluk taşıyamayacak bir kişiliğe sahipti.Kabakçı Mustafa başkaldırısıyla tahta çıkarıldı.Köse Mustafa Paşa ve Şeyhülislam Ataullah Efendinin dilediği yönde hareket ederek hiçbir varlık gösteremedi.Onlarda isyancılara ve yeniçeri ocağına bağlı kaldılar.Nizam-ı Cedit örgütü kaldırıldı.İstanbul kötülük yuvası haline geldi.Can,namus güvenliği kalmadı.Sınır boylarındaki ordulara da Selim III.'ün yaptığı yenlikleri kötüleyici hatt-ı hümayunlar gönderildiğinden buralarda da ikilikler çıktı.Rumeli'ye de sıçrayan bu hareketlerin ilerlememesi için bir takım tedbirler alan Alemdar Mustafa Paşa Selim III. devrindeki ayaklanmadan canını kurtaran yenilikçi devlet adamlarıyla beraber disiplinli bir orduyla harekete geçerek İstanbul'a geldi.Kabakçı Mustafayı öldürttü.Babıali'yi çevirtti.Sadrazam Çelebi Mustafa'yı tevkif ederek ordugahına gönderdi.Daha sonra sarayı bastı ve padişahın kan dökülmeden tahttan inmesini istedi.Mustafa IV.'nin akıl hocaları Alemdar tarafından yeniden tahta geçirileceğini öğrendikleri Selim III. ve Mahmut'u (Mahmut II.) öldürürlerse olayın son bulacağını düşünerek Selim III.'ü öldürdüler Fakat Mahmut'u öldüremeden Alemdar Paşa tarafından tevkif edildiler.Mustafa IV. Tahttan indirilerek odasına kapatıldı.Altı ay kadar sonra Alemdar'ın öldürülmesiyle sonuçlanan ayaklanma sırasında Mahmut II. tarafından öldürüldü.Mezarı Bahçekapı'da Abdülhamit I.'in türbesi içindedir.