Ahmet III

Yirmiüçüncü Osmanlı padişahıdır.Kardeşi Mustafa II.'nin Edirne Vak'ası üzerine tahttan indirilmesiyle tahta geçti.Bir başkaldırı üzerine tahta geçtiği için yeniçerilerin diyet olarak istediği 60 kadar üst düzey devlet görevlisini isyancılara verdi.Fakat Edirne'den İstanbul'a gelir gelmez kendisine yapılan bu baskıları unutmamış ve yediyüz kadar bostancıyı öldürtmüştür.Saltanatının ilk yedi yılı içerisinde yedi sadrazam değiştirmiştir.Fakat yine de rahatı ve huzuru sağlayamamıştır. Damat Ali Paşa zamanında Avusturya ve Venediklilerle savaşa girilmiş ve başarılı sonuçlar da alınmıştır.Fakat Avusturya savaşında Damat Ali Paşa alnından vurulmuştur bunun üzerine yerine Nişancı Mehmet Paşa sadrazam olmuştur.Bu arada Avusturyalılar Temeşvar ve Banat beyliğini ele geçirmişlerdir.Nişancı Mehmet Paşa'nın yerine getirilen Damat İbrahim Paşa ise Avusturya ve Venedikle ünlü Pasarofça Antlaşmasını imzaladı.Damat İbrahim Paşa'nın sadrazam olması bu dönemin barış koşulları içinde geçmesine yol açtı.Oniki yıl süren bu devre "Lale Devri" denir.Yöneticilerin zevk ve sefadan başka bişey düşünmediği bu devirde İstanbul'da görülmemiş bir lüks yarışı yaşanmıştır.Fakat ülkenin doğu kesimlerinde kargaşa ve ayaklanmalar başgöstermiştir.Ruslar 1724'de Derbent ve Bakü kalelerini ele geçirmişlerdir.Aynı yıl Ruslarla bir antlaşma imzalanmıştır.Bunların yanında 1726 yılında İran'la yapılan savaşlar halkı tedirgin etmiştir.1729 yılında İran Şahının yenilgisini fırsat bilen Nadir'in topraklarımıza saldırışı,uğranılan yenilgi dolayısıyla yeni bir askeri sınıfın kurulacağı söylentileri üzerine Patrona Halil yeniçerileri ayaklandırmıştır Ahmet III.tahttan olmamak için ayaklananların isteklerini kabul etmiş;sadrazamı,kaptanpaşayı ve Kahya beyi boğdurtmuş fakat asilerin ısrarı üzerine tahttan ayrılmak zorunda kalmıştır.(1730)Altı yıl sonra ölmüş ve Yenicami türbesine gömülmüştür.